قلیائیت آب

قلیاییت یکی از پارامتر هایی است که در شیمی آب اندازه گیری می شود. قلیائیت کل (Total Alkalinity) اغلب با pH و کلماتی مانند قلیایی و غیره اشتباه گرفته می‌شود. بسیاری از متخصصان می توانند قلیائیت را با انجام آزمایش T.Alk اندازه گیری کنند، اما ممکن است حتی ندانند که واقعا چیست، چه کاری انجام …

قلیائیت آب ادامۀ مطلب »