برج خنک کننده (Cooling Tower) شرایط ph آب :

هدف از مقاله بهینه سازی شرایط برج خنک کننده و رسیدن آن به شرایط ایده آل